Kulturmiljö

Foto från Ågård i Arboga, Storgatan 44

Arboga kommun är rikt på olika kulturmiljöer från olika tidsperioder. Kulturmiljön har skapat Arbogas identitet men påverkar även planeringen av nybyggnation i kommunen.

Kulturmiljö

Kulturmiljöer finns överallt omkring oss. På landsbygden och i städerna. Miljöerna kan vara byggnader som slott, kyrkor och fabriker och platser som åkrar, skogar och torg. Gemensamt för alla är att de en gång har skapats av människan och därför säger oss något om vår historia.

Kulturvärden är en ändlig resurs. Byggnader eller fornminnen, kulturföremål eller landskap som en gång gått förlorade kan inte återskapas. Det ställer krav på en omsorgsfull förvaltning av den miljö som människan format.

I kulturminneslagen finns bestämmelser om hur vi kan skydda och vårda kulturmiljön. Lagen syftar till att försäkra tillgång till en mångfald av kulturmiljöer för nuvarande och kommande generationer.

Arboga centrum är ett riksintresse, för dels för sin småstadsmiljö med, stenbyggnader och småskaliga träbebyggelse samt det medeltida kulturlagret i marken. Innerstaden är en av landets äldsta med en medeltida stadsplan.

Delat ansvar

I lagen står det att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl myndigheter som enskilda ska visa aktsamhet och hänsyn till kulturmiljön.

Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Regionala museer och kommunerna har särskilda uppgifter i arbetet för kulturmiljön.

Ideella engagemang genom hembygdsföreningar, byalag, museiföreningar och enskilda personer utför varje år stora insatser för att bevara och sprida kunskap om kulturmiljöer och kulturföremål.


Byggnadsordningen

En byggnadsordning är ett dokument som varje kommun kan välja att ta fram för att tydliggöra hur man avser att bevara och utveckla viss bebyggelse.

Kommunfullmäktige antog i slutet av år 2000 en byggnadsordning för Arbogas innerstad. En innerstad som tillhör en av landets äldsta och mest bevarade stadskärnor. Den medeltida stadsplanen och bebyggelsen samt det stora inslaget av bevarad trähusbebyggelse är klassad som riksintresse för kulturmiljövården.

Genom byggnadsordningen vill Arboga kommun skapa en långsiktig strategi som värnar den äldre bebyggelsen och utvecklar Arboga i samklang med stadens kulturmiljöer.

Kulturmiljöprogram

Arboga kommuns kulturmiljöprogram antogs av kommunfullmäktige hösten 2021. Programmet är framtaget tillsammans med Länsstyrelsen i västmanland och Västmanlands läns museum.

Programmets syfte är att ge en helhetssyn av värdefull landsbygd, modernistisk och industribebyggelse, samt att ge en grund för planeringsunderlag i översiktsplanen. Programmet lyfter fram kulturhistoriskt värdefulla områden med råd och rekommendationer.

Kulturarv Västmanland

På kulturarvsportalen går det att läsa om Västmanlands historia, här finns artiklar om personer, platser och historiska händelser. Med hälp av kartverktyget går det att lätt klicka sig fram till intressanta byggnader och platser.

RAÄ Bebyggelseregister

Kulturmiljövårdens bebyggelseregister är ett digitalt informationssystem som innehåller uppgifter om bebyggelsen i Arboga stadskärna.

Syftet är att identifiera och beskriva de kulturvärden som finns i den unika riksintressanta stadskärnan i Arboga, så att dessa kan tas till vara och utvecklas.

Informationen i registret kan bland annat användas i fysisk planering och bygglovhantering samt av en intresserad allmänhet. Det innehåller både text och bildmaterial såsom fotografier, ritningar och skisser.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.