Förvaltningar

Tjänstemannaorganisationen i Arboga kommun består av tre förvaltningar. Förvaltningarna sköter den dagliga verksamheten och driften, förbereder ärenden till nämnder och styrelser och genomför politiska beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelse­förvaltningen har en samordnande roll i kommunen. Förvaltningen arbetar bland annat med strategisk utveckling, ekonomi, samhällsbyggnadsfrågor, näringslivs- och turismverksamhet, kommuni­kation, kansli och personalfrågor.
Sedan 15 juli 2023 ansvarar förvaltningen för föreningskontakter, stöd till föreningar och studieförbund samt Ekbacksbadet och Arboga stadsbibliotek.

Enheter

Ekonomi
Ekonomienheten arbetar med kommunens övergripande ekonomiprocess och kommunens modell för styrning och ledning. Ekonomienheten tar fram underlag och olika typer av rapporter till kommunstyrelsen och utför även de uppgifter som kommunstyrelsen beslutar om inom den övergripande ekonomiprocessen.

Enheten har en konsultativ och samordnande roll mot nämnderna och förvaltningarna i ekonomifrågor. Som ägare av ekonomiprocessen ska enheten skapa förutsättningar för en god ekonomisk förvaltning, erbjuda service och stöd i processen och driva på utvecklingsarbetet inom området. Kommunens styrmodell består av vision, värdegrund, strategiska områden, mål och mätningar.

Huvuduppgifterna är att samordna och administrera kommunens budgetarbete, ge kommunledningen beslutsunderlag för ekonomisk planering, verksamhetsstyrning, medelsförvaltning, bokslut, årsredovisning, delårsrapporter, systemansvar för ekonomisystem, stiftelser, kundfakturering och kravverksamhet. Enheten har också en samordnande roll när det gäller ekonomiprocessen och inköpsfrågor i kommunkoncernen.

Administrativa enheten
Administrativa enhetens medarbetare arbetar med administrationen inför, under och efter politikernas olika sammanträden. Inför möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och valnämnd behöver ärenden skrivas fram och enheten stöder och administrerar detta arbete. De ser också till att handlingarna skrivs på rätt sätt så att kommunen följer de lagar och förordningar som finns.

Administrativa enhetens ansvarar för statistiksammanställningar och befolkningsprognoser, administrationen för allmänna val och folkomröstningar. Enheten administrerar borgerliga vigslar och samordnar bland annat frågor kring säkerhetsskyddsarbete, förebyggande rådet, ANDT (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak), kommunens dataskyddsarbete (GDPR) och svarar för vissa juridiska frågor.

Enheten ansvarar för föreningskontakter, stöd till föreningar och studieförbund.

Administrativa enheten arbetar även med och utvecklar kommunens interna och externa kommunikation.

Enheten ger stöd och råd inom bland annat kommunikationsplanering, mediefrågor, textbearbetning, pressmeddelanden, webb och sociala medier.

Enheten har också det övergripande ansvaret för kommunens webbplats, intranätet och för kommunens officiella Facebooksida.

Vid en kris kan enheten vara ett kommunikativt stöd till de verksamheter som berörs av krisen. Enheten ingår i kommunens krisledningsgrupp.


HR
HR-enheten arbetar aktivt för att Arboga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Enheten stöder och bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för våra chefer och medarbetare. När våra medarbetare trivs och känner sig motiverade och engagerade kan vi leverera våra tjänster till kommuninvånarna med hög kvalitet och service.

HR-enheten stöder chefer och medarbetare inom områdena arbetsmiljö, ledarskap, rekrytering, kompetensförsörjning, förebyggande och hälsofrämjande arbete, rehabilitering, likabehandlingsfrågor, arbetsrätt, lagar och avtal.

HR-enheten utformar kommunövergripande styrdokument i form av policyer och riktlinjer inom HR-området i enlighet med gällande lagar och avtal och utifrån gemensamma värderingar och förhållningssätt. Det gör vi för att vi vill få en likvärdighet i hela kommunen oavsett vilken verksamhet medarbetarna arbetar inom.

Näringsliv- och turism
Näringsliv- och turismenheten ska skapa goda förutsättningar för både nystartade och befintliga företag och nya etableringar. Tillsammans med externa aktörer och kommunens enheter ska vi erbjuda hög service, korta beslutsvägar, bra information och tydliga besked. Enheten ska också marknadsföra kommunen som en bra plats att driva företag på och ha en nära dialog med företagen och branscherna i kommunen när det gäller gäller verksamhet, kompetensförsörjning, planer och behov inför framtiden.

Näringsliv- och turismenheten ska även förmedla bra information om turistutbudet och underlätta för besöksnäringsföretag och arrangörer av evenemang, både i kommunen och närregionen. Marknadsföringen ska lyfta staden Arboga under platsvarumärket ”Arboga – plats för inspiration”. Målgruppen är både potentiella besökare, besökare och Arbogabor. Uppdraget består också av ett gott värdskap och att fortsätta öka antalet besökare som kommer till Arboga.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsenhetens uppgift är att arbeta med strategisk samhällsbyggnad, fysisk planering och övergripande frågor som rör den fysiska miljön. Vi förbereder Arboga för kommande behov inom till exempel bebyggelseutveckling och övergripande infrastruktur.

Enheten ansvarar också för köp och försäljning av mark, markupplåtelser, ärenden som handlar om kartor och geografiska informationssystem, även kallat GIS och nybyggnadskartor som används som underlag när man ansöker om bygglov.

Säkerhetsenheten
Säkerhetsenhetens huvuduppdrag är att samordna och stödja kommunen i sitt arbete med säkerhet- och krisberedskapsfrågor.

Enheten har ett koncernövergripande uppdrag med kommunens säkerhet- och krisberedskapsarbete. Uppdraget är att vara kommunens samlade och högsta kompetens när det gäller kris- och säkerhetsfrågor inom kommunkoncernen. Tyngdpunkten ligger på den strategiska nivån, det vill säga att vara framåtblickande, samordnande och stödjande. Säkerhetsenheten tar bland annat fram kommunens risk- och sårbarhetsanalys och kommunens krisorganisation.

Enheten har en samordnande och stödjande roll mot nämnderna, bolagen och förvaltningarna när det kommer till säkerhet- och krisberedskapsfrågor. Säkerhetsenheten har i sitt uppdrag till uppgift att arbeta fram koncernövergripande styrdokument inom kris- och säkerhetsområdet i enlighet med gällande lagar, förordningar och de beslut som fattas i kommunens beslutande organ. Allt kris- och säkerhetsarbete följer det ordinarie ansvarsförhållandet i organisationerna.

Huvuduppgifterna för enheten är bland annat att samordna kommunens brottsförebyggandearbete, olycksförebyggandearbete, brandskydd, PDV, krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd.

Enheter inom fritid och kultur

Bibliotek och kultur

Arboga bibliotek är kommunens enda folkbibliotek. Här ryms även skolbiblioteket för grundskolans klasser och kommunens medborgarkontor. Till bibliotekets verksamhet hör även ansvar för kommunens konstsamling och att vara rådgivande vid konstnärlig utsmyckning.

Biblioteket är till för alla

På biblioteket finns kunskap och kultur för alla genom hela livet. Från småbarnsårens viktiga läsäventyr för att erövra språket, till starka läsupplevelser på ålderns höst.

Biblioteket är en mötesplats

Här kan du läsa tidningar, låna böcker, studera, släktforska, gå på sagostunder, föreläsningar och utställningar bland mycket annat.

Få hjälp med konsument- och IT-frågor

Du kan också få hjälp med dina konsumentärenden och IT-frågor på biblioteket. Vårt medborgarkontor hjälper dig att komma i kontakt med olika förvaltningar, myndigheter, organisationer och föreningar.

"Boken kommer" - för dig som inte kan komma till biblioteket själv

”Boken kommer” är en bibliotekstjänst för dig som inte själv kan komma till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder. Kontakta oss, så hjälper vi dig att ta fram böcker som passar din smak, som vi levererar till dig regelbundet.

Bibliotekets personal består av 8 tillsvidareanställda medarbetare och bibliotekschefen heter Kajsa Fex Fritz
Biblioteket finns på Kapellgatan 19.

Ekbacksbadet

Ekbacksbadet är ett familjebad, både inomhus och utomhus.

Inomhusbadet erbjuder

  • Varm och skön miljö
  • 25 meter bassäng, undervisningsbassäng och plaskpool
  • Bubbelpooler, ångbastu, torrbastu, relaxavdelning och rutschkana

Utomhusbadet erbjuder

  • Stora gräsytor
  • 50 meter bassäng, hopptorn, undervisningsbassäng och plaskpool
  • Volleybollplan samt tillgång till fotbollsmål

Verksamheter

Ekbacksbadet har många olika verksamheter för alla, både barn och vuxna. Det är till exempel simskolor av olika slag och vattengymnastik.

Läs mer om Ekbacksbadet, till exempel öppettider, verksamhet, taxor och evenemang på arboga.se.

Ekbacksbadet finns på Vinbäcksleden 7 och enhetschefen heter Maria Jonsson

 

Anders Neuman

KOMMUNDIREKTÖR

TELEFON
ADRESS

Rådhuset, Smedjegatan 5

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen fullgör, genom att själv anordna eller genom att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. Förvaltningen bedriver verksamhet inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt gymnasium. Förvaltningen ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar under 20 år som gått ut grundskolan och inte fullgjort en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Inom förvaltningen finns ungdomsenheten som ansvarar för Arboga Kulturskola och fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern tio år och äldre efter skoltid.

Verksamheter/enheter

Förskola

Förskolan är den första delen i skolväsendet och syftar till att främja alla barns utveckling och lärande samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan bedriver verksamet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolans läroplan (Lpfö18) beskriver förskolans värdegrund och innehåller mål och riktlinjer för förskolan.

I Arboga finns det 11 förskolor, varav 10 drivs av kommunen och en drivs som ett föräldrakooperativ.

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med förskoleklass och årskurserna 1-9. I grundskolan råder skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri utbildning. Grundskolans uppdrag är att främja lärande där eleverna stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samvekran med hemmen främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läroplan för grundskolan, förskoleklasen och fritidshemmet (Lgr22) beskriver grundskolans uppdrag

I Arboga finns det 7 grundskolor, varav 6 drivs av kommunen och en drivs som en ekonomisk föreningen.

Anpassad grundskola

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning tas emot i den anpassade grundskolan. Ett beslut om mottagande i anpassad grundskola föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Fritidshem

Fritidshemmet är den del av grundskolan för barn mellan 6-9 år. Under den del av dagen och under lov då barnet inte går i skolan erbjuds fritidshem om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Fritidshemmet ska stimulera och uppmuntra barnens utveckling och lärarande och ge en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten i fritidshemmet följer läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22).

Gymnasiskola

Gymnasiet är en frivillig och avgiftsfri skolform efter avslutad grundskoleutbildning. Alla ungdomar har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen de fyller 20 år. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program, 6 högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram.

I Arboga finns en gymnasieskola, Vasagymnasiet, som erbjuder 7 nationella program. Gymnasieskolans utbildning styrs av Läroplan för gymnasieskolan (Gy11).

Elevhälsa

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykolsociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kommunalt aktivitetsansvar

Ungdomar under 20 år som gått ut grundskolan och inte fullföljt en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Kommunen erbjuder dessa ugdomar individuella åtgärder med syftet att fullgöra en gymnasieutbildning.

Förvaltningskontoret

Arbetar med service till barn- och utbildningsnämndens förtroendevalda och förvaltningens olika verksamheter. På förvaltningskontoret arbetar förvaltningsledningen, kvalitetsutvecklare, assistenter inom ekonomi- och personaladministration, barnomsorgsassistent, bemanningsassistenter och registrator.

Ansvarig nämnd är barn- och utbildningsnämden

Länk till Förskola och Skola

Ungdomsenheten

Enheten ansvarar för Arboga Kulturskola och fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern tio år och äldre efter skoltid.

Arboga kulturskola

Verksamheten finns i Nicolai kulturhus. Kulturskolan är en frivillig skolform för en meningsfull fritid i kommunal regi. Våra kurser riktar sig till alla oavsett förutsättningar.

Att ägna sig åt konstnärliga uttryck är inte bara en fråga om att lära sig ett hantverk. När du dansar, sjunger, filmar eller spelar ett instrument utvecklar du ditt självförtroende och förståelse för andra. Vår önskan är att alla barn och ungdomar i Arboga ska få chansen att uppleva den glädje och gemenskap det innebär att uttrycka sig estetiskt tillsammans med andra.

Fritidsverksamhet

Fritidsgården Gluggen bedriver versamhet för de som är 10-12 år och kvällsverksamhet för ungdomar från årskurs 7 till och med gymnasiet.

Ungdomsfullmäktige, som är en remisinstans till kommunens politiker och tjänstemän, finns också på fritidsgården.

All verksamhet som fritidsgården jobbar med utgår från medbestämmande och är inkluderande. Fritidsgården har även nära samarbete med övriga förvaltningar som berör barn och unga.

Läs mer om verksamheterna på arboga.sekulturskolan
fritidsgården Gluggen

Kulturskolan finns på Nygatan 19 och fritidsgården Gluggen på Hamngatan 15. Enhetschef för Ungdomsenheten heter Ingeborg Söderwall

Barn- och utbildningsförvaltningen

TELEFON
ADRESS

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6

732 21 Arboga

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar över ett brett område som handlar om att stärka och hjälpa den som av någon anledning behöver stöd eller rehabilitering.

Verksamheter/enheter

Arbete och vuxenutbildning

Arbetar för att stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjlighet att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Ekonomiskt bistånd handläggs inom verksamheten. På Arboga Högskolecentrum bedrivs utbildning på Yrkeshögskolan, SFI (svenska för invandrare) och vuxenutbildning. Integrationsarbetet, ungdomsledsagning och budget och skuldverksamhet ingår också inom Arbete och vuxenutbildningens område.

Central administration

Arbetar med service till socialnämndens förtroendevalda och förvaltningens olika verksamheter. Handlägger faderskapsärenden, administrerar dödsbohandläggning samt handlägger färdtjänst och riksfärdtjänst. Handlägger även avgifter inom vård och omsorg och verksamheten för funktionshinder.

Individ- och familjeomsorg

Ansvarar för myndighetsinsatser för barn i behov av stöd och skydd, vuxna missbrukare och vuxna i behov av skydd utifrån våld. Verksamheten har också behovsprövade öppenvårdsinsatser riktade till barn och deras familjer, vuxna med missbruk/beroende samt våldsutsatta. IFO arbetar även förebyggande och uppsökande och erbjuder serviceinsatser utan biståndsbeslut.

Vård och omsorg

Ansvarar för olika typer av serviceinsatser till äldre och/eller handikappade som har svårigheter att på egen hand klara den dagliga livsföringen. Exempel är hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och rehabilitering.

Verksamheten för funktionsstöd

Ansvarar för insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialpsykiatri enligt SoL, Socialtjänstlagen samt biståndshanläggning enligt SoL och LSS. Exempel är gruppboenden, daglig verksamhet. personlig assistans och korttidsboende.

Ingela Iversen

SOCIALCHEF

TELEFON
ADRESS

Smedjegatan 5
Box 87, 732 22 Arboga

Senast uppdaterad: