Tillsyn på avloppsanordningar

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ansvaret för tillsynen av enskilda avlopp i kommunen. Vi gör inspektioner av befintliga avloppsanordningar och tekniskt avancerade avloppsanordningar som minireningsverk och stora gemensamma anordningar. Vi handlägger ansökningar/anmälningar om nya enskilda avlopp samt utreder klagomål. Fastighetsägaren behöver betala tillsynsavgiften enligt fastställd taxa.

Små avlopp – ingen skitsak

Standarden på befintliga avloppsanordningar varierar. För att minska den totala miljöbelastningen från enskilda avlopp har Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) inventerat enskilda avlopp i kommunen inom ramen för Naturvårdsverkets kampanj Små avlopp – ingen skitsak.

I dag är alla enskilda avlopp i kommunen inventerade. De avloppsanordningar som bedömdes som bristfälliga har inspekterats och till stor del åtgärdats. Det fortsatta arbetet är inriktat på att ställa krav på åtgärder för de avloppsanordningar som fortfarande har brister och att inspektera avloppsanordningar som är anlagda efter 1998.

Regelbunden tillsyn av minireningsverk utförs sedan 2022. Detta då Västra Mälardalens Myndighetsförbund tidigare deltog i ett gemensamt projekt tillsammans med flertalet kommuner i Västmanlands län. Projektet innebar tillsyn på avloppsanordningar med större skötselbehov, exempelvis minireningsverk. Resultatet av projektet visade på behovet av regelbunden tillsyn av minireningsverk då dessa ofta inte sköts optimalt. Ett minireningsverk som inte sköts och servas som det ska, får brister i rening och funktion och kan ha en negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

Så gör vi inspektionen

Vi besöker och inspekterar de fastigheter som har en bristfällig avloppsanordning. Vi lämnar inte något godkännande vid inspektionstillfället eftersom vi gör bedömningen först när vi har granskat alla handlingar. Det kan till exempel handla om beskrivningar av avloppets utformning från när det anlades.

När bedömningen av avloppsanordningen är färdig får du en inspektionsrapport där resultatet framgår. Du får också veta om anordningen är acceptabel eller om den är undermålig och behöver förbättras.

Krav på avlopp som bedöms som undermåliga

Om VMMF bedömer att anordningen är bristfällig så förbjuds fortsatt utsläpp av avloppsvatten till anordningen. Förbudet träder vanligtvis i kraft två år från att bedömningen från inspektionen meddelats. Du behöver då bygga en ny avloppsanordning, förbättra den befintliga eller ta bort vatteninstallationer och plugga avloppsledningen. Innan åtgärder vidtas ska en ansökan/anmälan lämnas till VMMF.

När din ansökan/anmälan har godkänts får du tillstånd att bygga/åtgärda avloppsanordningen. När åtgärden är utförd blir förbudet inaktuellt.

Avgifter

VMMF tar ut en avgift för den tid som vi har lagt ner på ärendet. Avgiften tas även ut för handläggningningen av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten.

När vi gör tillsyn med anledning av klagomål tar vi bara ut en avgift om klagomålet visar sig vara befogat.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.