Bygga eller förändra avlopp

Valet av avloppsanordning beror på dina förutsättningar, dina önskemål och myndighetens krav på rening. För att få anlägga en avloppsanordning krävs ett tillstånd från Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). I vissa fall kan det räcka med att anmäla arbetet till VMMF. Om du börjar bygga utan ett tillstånd (eller anmälan) kan det bli aktuellt med miljösanktionsavgift.

Platsens förutsättningar avgör

  • Lämpar det sig att bygga en egen anordning, eller ska du gå ihop med grannarna för en gemensamhetsanläggning?
  • Vissa tekniska lösningar kräver utrymme inne i huset eller under huset.
  • På tomten behövs utrymme för att gräva ner tankar och slamavskiljare, och för att anlägga en reningsanläggning.
  • Typ av jordart och avstånd till berg eller grundvattenyta avgör om infiltration är möjlig.
  • Skyddsavstånd krävs till vattentäkter.
  • En avloppsanordning bör inte placeras för nära bostadshus, tomtgräns eller vattendrag.

Vatten och avlopp hör ihop

Tänk på kopplingen mellan din dricksvattenförsörjning och ditt avloppssystem. Om tillgången till vatten är osäker bör du se till att minimera vattenanvändningen i hushållet genom att installera torrtoalett eller extremt snålspolad toalett och vattensnål teknik för bad, disk och tvätt. Om du eller dina grannar har egen brunn måste du se till att avloppsanordningen placeras så att det inte finns risk för förorening av brunnssvattnet.

Vad kostar det att installera enskilt avlopp?

Kostnaden för avloppsanordningen har givetvis stor betydelse för dig som fastighetsägare. Tänk på att ta med driftskostnaden och avgifter för till exempel serviceavtal i dina beräkningar. Du kan räkna ut den ungefärliga årskostnaden genom att fördela investeringskostnaden över anordningens förmodade livslängd och summera det med driftskostnaden för att lättare kunna jämföra kostnader för olika system.

Kretslopp

En teknik med kretslopp av näringsämnen är lovvärd. Se över möjligheterna för avsättning av restprodukterna när du väljer en kretsloppsanpassad lösning. Läs mer om det här:Näringsämnenas kretslopp

Tänk långsiktigt

Om du ska bo kvar på din fastighet i många år kan det vara värt att investera i en lösning med lång livslängd som uppfyller högre krav än de som gäller idag.

Registrering av brunn

Du som har en brunn kan skydda den genom att registrera den i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. När du, som enskild brunnsägare lämnar in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får din brunn ett säkrare skydd samtidigt som du hjälper till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området kan ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan ta hänsyn till din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område och när vi tar fram planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida dricksvatten, eller andra förändringar som påverkar din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.
  • När du registrerar din brunn bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Rapporterade uppgifter lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (finns i kartvisaren ”Brunnar” på SGUs hemsida). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben:

Länk till SGU inrapporteringsformulär

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.