Hel- eller delägda kommunala bolag

Kommuner har möjlighet bilda bolag som de kan överlåta kommunala angelägenheter till. Det finns många fördelar med att bolagisera viss kommunal verksamhet. Aktiebolaget som verksamhetsform bidrar bland annat till en effektivare förvaltning och ett lättare samspel med andra aktörer. 

Helägda bolag

För helägda bolag är det kommunfullmäktige som

  • fastställer ändamålet med verksamheten och ser till att befogenheterna anges i bolagsordningen
  • utser samtliga styrelseledamöter och minst en revisor
  • tar ställning innan beslut av pricipiell karaktär fattas
  • ser till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB)

AVAAB ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten av hög kvalitet till hushåll och företag i Arboga kommun.

Bolagsordning för Arboga Vatten och Avlopp AB (pdf) Pdf, 97 kB.

Uppdrag

Arbogas primära råvattentäkt är sjön Hjälmaren. AVAAB ser till att vattnet pumpas upp till vattenverket för rening och att det distribueras till konsumenterna via cirka 15,3 mil vattenledningar.

AVAAB ser också till att avloppsvattnet renas och återförs med minimal miljöpåverkan till Arbogaån. I uppdraget ingår också avledning av dagvatten.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade och viktigaste livsmedel. AVAAB gör noggranna provtagningar av vårt vatten, både dricks- och avloppsvatten. Vårt vatten behöver också skyddas. I Arboga kommun finns vattenskyddsområden som AVAAB är huvudman för.

Övriga uppdrag är bland annat underhåll och utbyggnad av ledningsnät och ett ansvar för vattenmätare och avloppspumpstationer.

Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB)

ADRESS

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga

Arboga Kommunalteknik AB (AKTAB)

Bolaget förvaltar och bedriver drift av kommunens mark- och infrastruktur och lokalvård. Inom bolaget finns även kostenhetens verksamhet.

Bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB (pdf) Pdf, 108 kB.

Uppdrag

Förutom drift av kommunens mark- och infrastruktur ansvarar AKTAB också för utredning, projektering och utförande av investerings- och exploateringsprojekt.

Kostenheten
Kostenhetens uppdrag är att tillaga, distribuera och servera måltider och tillhandahålla livsmedel enligt beställningar till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Vi arbetar för att erbjuda goda, vällagade, omväxlande, säkra och näringsriktiga måltider som har minimal påverkan på miljö och klimat.

Kostenheten arbetar med att ge förutsättningar för att barn, elever, äldre och personal ska känna matglädje och kunna få insikter om matvanors betydelse ur olika perspektiv, i olika skeden av livet.

Arboga Kommunalteknik AB

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

ADRESS

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga

Arbogabostäder AB (ABO)

Arbogabostäder AB förvärvar, äger, hyru ut, bygger och förvaltr fastigheter och byggnader med i huvudsak bostäder inom Arboga kommun 

Bolagsordning för Arbogabostäder AB (pdf) Pdf, 85 kB.

Arbogabostäders webbplats (abo.se)

Kommunfastigheter i Arboga AB (KFIA)

Kommunfastigheter i Arboga AB förvärvar, äger, hyr ut, bygger och förvaltar fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för kommunens verksamheter.

Bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga AB (pdf) Pdf, 78 kB.

Arboga kommun

ADRESS

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Fax
0589-144 86

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Rådhuset i Arboga AB (RIAB)

Rådhuset i Arboga AB är moderbolag för kommunens fyra bolag.

Bolagsordning för Rådhuset i Arboga AB (pdf) Pdf, 84 kB.

Ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag (pdf) Pdf, 117 kB.

Delägda bolag

Sturestadens Fastighets AB (50%)

Bolaget ägs till 50 procent av Arboga kommun och till 50 procent av Byggnadsfirman Lund AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter inom Arboga kommun för kommunikationsändamål och företagsetableringar.

Sturestadens Fastighets AB har tre helägda dotterbolag:

  • Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB
  • Norra Skogen Fastighets AB
  • Seniorbostäder i Arboga AB

Bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB (pdf) Pdf, 96 kB.

Konsortialavtal för Sturestadens Fastighets AB (pdf) Pdf, 237 kB.

Sturestadens Fastighets AB:s webbplats (sturestaden.se)

Mälarenergi Elnät AB (10,2%)

Mälarenergis webbplats (malarenergi.se)

Västmanlands Lokaltrafik AB (2,73%)

Västmanlands Lokaltrafiks webbplats (vl.se)

Inera AB (1,6%)

Ineras webbplats (inera.se)

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Fax
0589-144 86

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.