Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas. Den har också insyn i övriga nämnders och styrelsers verksamhet och behandlar alla ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.

Ledamöter

Kommunstyrelsen i Arboga har 13 ledamöter och sju ersättare.

Jonna Lindman (M), ordförande

Ordförande

Håkan Tomasson (M), vice ordförande

Vice ordförande

Andreas Silversten (S), andre vice ordförande

Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Martin Nyqvist (SD)Tony Pehrsson (SD)Marianne Samuelsson (L)Rahaf Ramdo (KD)Hans Ivarsson (C)Sara Axelsson Gustafsson (S)Bo Molander (S)Lena Viborg (S)Manuel Huerta (V)Carina Björndahl (MP)

Ersättare

Christina Johansson (M)Stefan Gunnarsson (SD)Richard Fallqvist (L)Mikael Skott (KD)Åsa Göransson (S)Kerstin Rosenkvist (S)Eva Aldén Luthman (V)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet tar fram, förbereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens möten. I vissa fall har kommunstyrelsen överlåtit beslutsrätten (delegerat) till kommunstyrelsens arbetsutskott, som då kan fatta egna beslut.

Ledamöter

Jonna Lindman (M), ordförande
Håkan Tomasson (M), 1:e vice ordförande
Martin Nyqvist (SD)
Tony Pehrsson (SD)
Andreas Silversten (S), 2:e vice ordförande
Sara Axelsson Gustafsson (S)
Lena Viborg (S)

Ersättare

Christina Johansson (M)
Marianne Samuelsson (L)
Stefan Gunnarsson (SD)
Rahaf Ramdo (KD)
Bo Molander (S)
Åsa Göransson (S)
Kerstin Rosenkvist (S)

Kommunstyrelsens uppgifter är att:
  • leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs
  • sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • ha uppsikt över nämnderna och de bolag som kommunen har inrättat
  • göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Kajsa Landström

KOMMUNSEKRETERARE

Rådhuset, Smedjegatan 5